Miranda NG:General disclaimer

From Miranda NG
Jump to: navigation, search

Miranda NG is designed, written & supported by

 • Bartosz Białek aka Dezeath
 • Sergey Bolkhovskoy aka Elzor
 • Vadim Dashevsky aka watcher
 • Alexander Gluzsky aka sss
 • Vladislav Grishenko aka theMIROn
 • Ekaterina Gritsenko aka Tuarisa
 • George Hazan aka ghazan
 • Alexey Koulakov aka Awkward
 • Michael Kunz aka Protogenes
 • Dmitry Kuzkin aka Bio
 • Alexander Lantsev aka Unsane
 • Eugene Lishnevsky aka elishnevsky
 • Vlad Mironov aka mironych
 • Victor Pavlychko aka nullbie
 • Robert Pösel aka Robyer
 • Konstantin Romanov aka Kildor
 • Nikolai Romanovich aka MikalaiR
 • Ivan Rozhuk aka rozhuk
 • Alexander Shorin aka Kxepal
 • Artem Shpynov aka FYR
 • Kirill Volinsky aka Mataes
 • Tobias Weimer aka Wishmaster