Category:Standard modules/pl: Revision history


Category:Standard modules/pl
Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

2 November 2018

20 June 2018

  • curprev 19:5419:54, 20 June 2018Goraf talk contribs 487 bytes +1 Created page with "Podstawowe moduły rdzenia Mirandy NG to wtyczki do okna wiadomości, listy kontaktów itp., które są ładowane wyłącznie, jeżeli ich "zamienniki" nie znajdują się w fo..."

20 April 2018