Translations:Version information/3/pl

From Miranda NG
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Aby utworzyć raport:

  • Zainstaluj wtyczkę CrashDumper (zobacz Instalowanie wtyczekInstallation and update)
  • Wybierz Menu główne → Informacje o wersji → Pokaż.
  • Zostanie wyświetlone okno z Twoim raportem.
  • Teraz możesz:
    • skopiować raport używając przycisku Kopiuj do schowka, a następnie wkleić go np. na forum.
    • zapisać go do pliku używając Do pliku. Raport zostanie zapisany w folderze z Twoim profilem jako VersionInfo.txt.