Plugin:HistoryPP/pl/Formatowanie tekstu

From Miranda NG
Jump to navigation Jump to search

Następujące klucze typu STRING są używane do zmiany tekstu, który jest kopiowany do schowka.

Klucz Domyślnie Opis
FormatCopy %nick%, %smart_datetime%:\n%mes%\n Formatuje tekst kopiowany do schowka komendą "Kopiuj"
FormatCopyText %mes%\n Formatuje tekst kopiowany do schowka komendą "Kopiuj tekst"
FormatReplyQuoted %nick%, %smart_datetime%:\n%quot_mes%\n Formatuje tekst kopiowany do okna wiadomości komendą "Odpowiedz cytując"
FormatReplyQuotedText %quot_selmes%\n Formatuje zaznaczony tekst kopiowany do okna wiadomości komendą "Odpowiedz cytując"
FormatSelection %selmes%\n Formatuje zaznaczone wiadomości lub tekst kopiowane poprzez zewnętrzny interfejs API

Do dodawania/edytowania tych kluczy będziesz potrzebować wtyczki Database Editor. Aby przywrócić wartości domyślne dla określonego ustawinia, usuń je z bazy danych i zrestartuj Mirandę.


Zmienne formatujące

Zmienna Opis
\n Nowa linia
\t Tabulator
\\ Odwrotny ukośnik (backslash) (jeśli chcesz wypisać backslash, zamiast "Ja\Ty" napisz "Ja\\Ty")
\% Znak procentu (jeśli chcesz wypisać znak procentu, zamiast "Ja%Ty" napisz "Ja\%Ty")
%nick% Domyślny nick kontatku
%from_nick% Nick nadawcy
%to_nick% Nick odbiorcy
%mes% Niesformatowany tekst wiadomości
%adj_mes% Wiadomość przycięta do 72 znaków
%quot_mes% Tak samo jak %adj_mes%, ale każda linia zaczyna się od "> "
%selmes% Tak samo jak %mes% albo tekst zaznaczony w trybie pseudo-edycji
%adj_selmes% Tak samo jak %adj_mes% lub zastosowane do zaznaczonego tekstu w trybie pseudo-edycji
%quot_selmes% Tak samo jak %quot_mes% lub zastosowane do zaznaczonego tekstu w trybie pseudo-edycji
%datetime% Data i czas zdarzenia
%smart_datetime% Działa tylko dla kilku wiadomości. Wypisuje pełną datę i godzinę tylko dla wiadomości z unikalną datą. Dla pozostałych zdarzeń wypisuje wyłącznie czas.
%date% Data zdarzenia
%time% Czas zdarzenia


Przykłady dla pojedynczego zdarzenia

Zdarzenie:

SomeContact, 21.01.2006 18:34
Hello, how are you? I haven't seen you for a long time. I've got fantastic new gadget I want to tell you about. Please, drop me a line.

Format: %nick% - [%datetime%]:\n%mes%

SomeContact - [21.01.2006 18:34]:
Hello, how are you? I haven't seen you for a long time. I've got fantastic new gadget I want to tell you about. Please, drop me a line.

Format: %nick%, %time%\n%quot_mes%

SomeContact, 18:34
> Hello, how are you? I haven't seen you for a long time. I've got fantastic
> new gadget I want to tell you about. Please, drop me a line.


Przykłady dla wielu zdarzeń

Zdarzenia:

Mario, 21.01.2006 18:34: Hi!
You, 21.01.2006 18:35: Hi!
Mario, 21.01.2006 18:36: Bye then
You, 22.01.2006 12:11: Hi again! Where have you been?
Mario, 22.01.2006 12:12: Oh, don't ask

Format: %nick%, %smart_datetime%: %quot_mes%

Mario, 21.01.2006 18:34: > Hi!
You, 18:35: > Hi!
Mario, 18:36: > Bye then
You, 22.01.2006 12:11: > Hi again! Where have you been?
Mario, 12:12: > Oh, don't ask

Format: %from_nick%\\%to_nick% [%smart_datetime%]: %mes%\n-----\n

Mario\You [21.01.2006 18:34]: Hi!
-----
You\Mario [18:35]: Hi!
-----
Mario\You [18:36]: Bye then
-----
You\Mario [22.01.2006 12:11]: Hi again! Where have you been?
-----
Mario\You [12:12]: Oh, don't ask
-----

Format: %nick%\t[%time%]\t%mes%

Mario	[18:34] Hi!
You	[18:35] Hi!
Mario	[18:36] Bye then
You	[12:11] Hi again! Where have you been?
Mario	[12:12] Oh, don't ask

Zobacz także