Gadu-Gadu protocol

From Miranda NG
Jump to: navigation, search

Gadu-Gadu protocol
Gadu-Gadu protocol
Nom du fichier GG.dll
Auteurs Bartosz Białek, Adam Strzelecki
Liens de téléchargement
Version stable: 32-bit, 64-bit
Version dernier: 32-bit, 64-bit

Support du protocole Gadu-Gadu pour Miranda NG.