Command line

From Miranda NG
Plugin:CmdLine/pl
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Command line and the translation is 80% complete.
Command line
Brak zdjęcia
Nazwa pliku CmdLine.dll
Autor Cristian Libotean
Pobierz
Wersja stabilna: 32-bit, 64-bit
Wersja rozwojowa: 32-bit, 64-bit

Ważne
Wtyczka nie działa poprawnie jeżeli kilka instancji Mirandy i wtyczka włączone są w tym samym czasie. Nie uruchamiaj więcej jak jednej instancji wtyczki na raz!

Wtyczka pozwala na kontrolowanie Mirandy poprzez wiersz poleceń. Używa ona osobnego pliku (MimCmd.exe) aby przekazywać komendy z wiersza poleceń do Mirandy. MimCmd.exe może być umieszczony gdziekolwiek, nie musi znajdować się w głównym folderze Mirandy.

Wskazówka
If plugin is running from .cmd file there may be problems with displaying diacritics. You need to add "chcp 1252" and save the file in latin1 encoding. If running from cmd window, no tricks needed.

Dostępne komendy

Wpisz mimcmd.exe help aby uzyskać listę dostępnych komend. Aby uzyskać pomoc odnośnie określonej komendy wpisz mimcmd.exe help <command>.

Komenda Opis Użycie Parametry Uwagi
awaymsg Zmienia opis globalnie lub dla wybranego konta. awaymsg <wiadomość> [<konto>] <message> is the new away message, <account> is the account to set the away message for. awaymsg <message> sets the away message globally.
callservice Wywołuje jedną z usług Mirandy. callservice <usługa> (d|s)<wParam> (d|s)<lParam> The command will call Miranda <service> service using wParam and lParam as arguments; the first letter of the parameter must be either 'd' if the parameter is a decimal number or 's' if the parameter is a string. You can only pass numbers and strings as data. Invalid data passed to a service might cause Miranda crash.
clist Ukrywa lub pokazuje okno listy kontaktów. clist (show | hide | toggle) clist prints the state of contact list window.
contacts Pozwala na przeszukiwanie/wypisanie kontaktów spełniających określone kryteria. contacts list [<sł.kl.> [account:<konto>] [id:<ID>] [status:<status>] [<sł.kl.> [...]]] To search for a specific account use the keyword 'account:<account>'.
To search for contacts that have a certain ID use the keyword 'id:<id>'.
To search for contacts that have a certain status use 'status:<status>'.
<status>: offline, online, away, dnd, na, occupied, freechat, invisible, onthephone, outtolunch.
contacts list lists all your contacts.
Pozwala na otwieranie okien rozmowy dla określonych kontaktów. contacts open [<sł.kl.> [account:<konto>] [id:<ID>] [status:<status>] [<sł.kl.> [...]]] contacts open opens message windows for all contacts that have unread messages.
db Pozwala na zarządzanie ustawieniami bazy danych. db set <moduł> <nazwa> (b|i|d|s|w)<wartość>
db delete <moduł> <nazwa>
db get <moduł> <nazwa>
<module> is the name of the module where the key should be located, <name> is the name of the key and <value> is the value to be written. A character must be placed before <value> in order to specify what kind of data to write:
  • b – byte,
  • i – integer (word),
  • d – double word,
  • s – string,
  • w – wide string.
exchange Powiadamia wtyczkę Exchange, by sprawdzić pocztę. exchange check
help Wyświetla pomoc dotyczącą innych komend. help [<komenda>] <command> is any command from the first column of this table. help without parameters lists available commands.
history Pokazuje historię lub nieprzeczytane wiadomości od wybranego kontaktu. history <komenda> <kontakt> <command> is one of the following:
  • unread – show unread messages for the contact,
  • show <contact> <start> <finish> – show history from event number <start> to <finish>.
Any negative number is interpreted as a relative index from the last event number +1 (so the last event for a contact is -1).
ignore Ignoruje lub usuwa flagę ignorowania dla podanego kontaktu. ignore (block | unblock) <kontakt> [<kontakt> [<kontakt> [...]]] <contact> is the contact to set/remove ignore flag for.
message Wysyła wiadomość do określonego kontaktu(ów). message <kontakt> [<kontakt> [<kontakt> [...]]] <wiadomość> <contact> has the following format: <name>[:<account>]. <name> is the contact display name or unique ID and <account> is an optional parameter representing the account of the contact (useful in case there is more than one contact with the same name). The message string cannot exceed 512 characters. You can use \n for new line (and \\n for \n). At least one contact must be specified – all parameters except the last one are considered recipients.
popups Wyłącza lub włącza wyświetlanie popupów. popups (disable | enable | toggle) popups prints the state of popups.
proxy Konfiguruje ustawienia Proxy, globalnie lub dla wybranego konta. proxy (global | <konto>) <ustawienie> [<parametry>] <setting> is one of the following:
  • status (disable | enable | toggle),
  • server <proxy type> <server> <port>.
quit Zamyka Mirandę. quit [wait] If wait is used then the command will return only when CmdLine plugin has been unloaded by Miranda.
setnickname Zmienia nick użytkownika w podanym protokole na nowy. setnickname <protokół> <nowy_nick> <protocol> is the protocol to set new nickname for.
sounds Wyłącza lub włącza dźwięki. sounds (disable | enable | toggle) sounds prints the state of sounds.
status Zmienia status globalnie lub dla wybranego konta. status <status> [<konto>] <status>: offline, online, away, dnd, na, occupied, freechat, invisible, onthephone, outtolunch.
<account> is the account to set status for.
status <status> changes the status globally.
version Pokazuje informacje o wersji Mirandy oraz wtyczki CmdLine. version If CrashDumper plugin is installed, the command shows its version information report.
xstatus Zmienia xStatus globalnie lub dla wybranego konta. xstatus <xStatus> [<konto>] <xStatus> is the new extended status. Possible values are: ...
<account> is the account to set extended status for.
xstatus <xStatus> sets the extended status for all accounts.
Not all accounts/protocols support extended status.
yamn Powiadamia wtyczkę YAMN, by sprawdzić pocztę. yamn check